האזנה מיוטיוב

פתיחה:
C#m////////F#m

שובG היא כאן ושובA /G הכל מאבדF#m7 צורה Am7

מבולבלתF ויפהD7 היאF#m7 לא השתנתהB7sus4////////B7 יוםG7 בהיר אחדA /G עזבה והנהF#m7 חזרה Am7 מרעידהF בי בהלהD7 מניסהF#m7 שלווהG#m7b5////////C#7

כיF#m איתהG#m7b5 כמוC#7 תמידF#m אין עברAm7 ואיןD7 עתידG רק הרגעF#sus4//////F#7החולףBm לא חוזר,A /C# יפה,B7 /E♭ כואב Em והכלG פתאום אחר,Bm מסוערBm /B♭ יותרBm /A,
מהירG#m7b5 יותר, יפהGm6 יותר, אחר

////C#m  //// A ////F#m  ////D

שובG היא כאן ושובA /G הכל כמוF#m7 מהתחלהAm7

שובF אני עומדD7 מולה, בליF#m7 לומר מילהB7sus4////////B7 כמוG7 חיוך בהירA /G שלה, מולF#m7 אותו הצחוקAm7 הפרידהF נראיתD7 פתאום כמוF#m7 חלום רחוקG#m7b5////////C#7

כיF#m איתהG#m7b5 כמוC#7 תמידF#m אין עברAm7 ואיןD7 עתידG רק הרגעF#sus4//////F#7החולףBm לא חוזר,A /C# יפה,B7 /E♭ כואב Em והכלG פתאום אחר,Bm מסוערBm /B♭ יותרBm /A,
מהירG#m7b5 יותר, יפהGm6 יותר, אחר

 

////C#m  //// A ////F#m  ////D

 

סולו:
D7////////Am////////Bm////////F#m////////A /G////////G F#m////////C#7////////G7aug////////Dm7////////Bm////////F#m////////A /G////////G E♭m////////B♭7////////Fm7b5 F7aug////////F#////////C# C#////////E♭m /C////////B♭ C#////////F#////////Fm////////B♭m F7////////F7sus4////////E♭m

כיF#m איתהG#m7b5 כמוC#7 תמידF#m אין עברAm7 ואיןD7 עתידG רק הרגעF#sus4//////F#7החולףBm לא חוזר,#a /C יפה,B7 /E♭ כואב Em והכלG פתאום אחר,Bm מסוערBm /B♭ יותרBm /A,
מהירG#m7b5 יותר, יפהGm6 יותר, אחר

////E♭m  //// Cm ////Am  ////F#m

שובG היא כאן ושובA /G הכל מאבדF#m7 צורהF7,9 D13,9 G7  //// Gdim ////Am /G  ////G

שיתוף